Om Kokkonsten

Då en amatör af godt bord, men icke vän af soppor, hördes sägas, att soppan är företalet till måltiden, sade han: ”ett godt arbete behöfver icke något företal”. Ovisse om vi skulle våga tillämpa denna sats på föreliggande arbete, anse vi derföre rådligast att komma fram med en liten bit företal; men som det är så bestäldt, att hvad vi skulle säga i företalet t.ex. om nyttan af den kulinariska vetenskapens studium, det hafva vi redan sagt i inledningen, så nödgas vi ursäkta oss med att ett slikt missöde äfven hände Nahum Fredrik Bergström, som i sin krönika var i första delen 15 år gammal, men föddes först i den andra.

Önskade upplysningar lämnas med beredvillighet. Bref till c.e.hagdahl@kokkonsten.se besvaras med omgående.

Annorstädes konkurrencer på matbloggar.net och matbloggar.com.